2005 Chang Jiang 750
(BMW R71 Replica, from China)
CDN $ 10,500.00